Numer Projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-085/12

Tytuł Projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii utylizacji i odzysku rozpuszczalników wysokowrzących o temperaturze wrzenia powyżej 220 stopni w celu podniesienia konkurencyjności w przedsiębiorstwie IMAGO s.c.

Całkowita wartość Projektu:

1 751 274,00

Kwota dofinansowania z EFRR:

845 552,69

Nazwa Beneficjenta:

IMAGO spółka cywilna Marcin Domagała, Rafał Biesaga

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Dzięki realizacji projektu powstał nowy produkt: Rozcieńczalnik „W”.

Produkt powstaje z mieszaniny rozpuszczalników porecyklingowych uzyskiwanych z surowców wysokowrzących o temperaturze wrzenia pow. 220 st. C.

Środek ma zastosowanie jako zmywacz powierzchni lakierowych, rozpuszczalnik farb i lakierów oraz asfaltów.

Zawartość rozpuszczalników niskowrzących powoduje iż środek posiada doskonałe właściwości zmywające i świetnie rozpuszcza farby lakiery i asfalty. Natomiast zawartość rozpuszczalników wysokowrzących o temperaturze wrzenia pomiędzy 220 a 245st.C w mieszaninie powoduje ograniczenie lotności, obniża temperaturę zapłonu i ogranicza drażniący zapach.

Zapraszamy do testowania i zakupów naszego nowego produktu.